این مطالعه به تأثیر موسیقی در رفتار مصرف کننده در دو زمینه خرده فروشی مختلف در ساعات کاری منظم باز می پردازد. دو مطالعه در یک زمینه میدانی با مصرف کنندگان انجام شد (N = 550). در روزهایی که موسیقی پس زمینه پخش می شد ، از مشتریانی استفاده می شد که به سؤالات مربوط به اقدامات رفتاری ، نگرش و روحیه پاسخ دهند. نتیجه گیری از این دو مطالعه این است که موسیقی بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد ، اما همچنین نوع فروشگاه خرده فروشی و جنسیت بر قدرت و جهت اثر تأثیر می گذارد.