با وجود سابقه طولانی در تحقیقات خدمات بهداشتی و درمانی که نشان می دهد داشتن پرسنل پرستاری کافی در بخش های بیمارستانی برای امنیت بیمار بسیار مهم است و علاقه مندی پایدار به روش های کارکنان پرستار ، عدم توافق در مورد چگونگی تعیین سطح کارکنان ایمن وجود دارد. برای یک دیدگاه جایگزین ، ما به ادبیات جداگانه ای نگاه می کنیم که از تکنیک های تحقیق عملیاتی برای برنامه ریزی کارکنان پرستار استفاده می کند. هدف ما ارائه نمونه هایی از استفاده از رویکردهای تحقیق عملیاتی است که برای پرسنل پرستار اعمال می شود و بحث در مورد اینکه چه چیزی ممکن است به روشهای سنتی اضافه شود ، بحث خواهیم کرد.