بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی از عوامل اصلی برای حفظ و بهبود رقابت ملت ها در بازار جهانی هستند. این مقاله به تحلیل روندهای اخیر بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی در دوره پس از بحران در مقایسه با روند دوره های قبل از بحران و بحران اختصاص دارد. در این مقاله تأثیر تغییرات در بهره وری نیروی کار و تأثیر آن بر رقابت جهانی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر روی کشورهای اتحادیه اروپا است که شدیدترین بحران را تجربه کرده و پس از آن سریعترین بهبودی در دوره پس از بحران (مانند لتونی ، لیتوانی و استونی). یافته های تحقیق استدلال می کند که بین افزایش بهره وری و رشد اقتصادی در دوره قبل از بحران و مرحله اول دوره پس از بحران ، روابط ضعیفی وجود دارد. با این حال ، افزایش بهره وری در طول بحران عامل مهمی در اقتصاد پس از یک دوره زمانی است.