این مقاله به بررسی تجربه تاریخی رشد بهره وری در اقتصادهای آسیا طی دهه های اخیر و با تمرکز بر بخش خدمات می پردازد. بر اساس این تجربه تاریخی ، مقاله سپس با استفاده از یک مدل تعادلی عمومی تجربی که اجازه می دهد کالا و حرکت سرمایه در بخش ها و اقتصادها و مصرف و پویایی سرمایه گذاری باشد ، تأثیر رشد سریع تر در بهره وری نیروی کار در بخش خدمات در آسیا را ارزیابی می کند. ما می دانیم که رشد سریع تر بهره وری در بخش خدمات در آسیا به رشد پایدار و متعادل اقتصادهای آسیا کمک می کند ، اما تعدیل پویا در بین اقتصادها متفاوت است. به ویژه ، در هنگام تعدیل به رشد بهره وری خدمات بالاتر ، گسترش قابل توجهی در بخش تولید با دوام وجود دارد که برای تأمین سهام سرمایه ای که همراه با رشد اقتصادی بالاتر است ، لازم است.