اگرچه برندسازی تجارت از تجارت مورد توجه محققان قرار گرفته است ، اما پزشکان متعهد به پذیرش جهت گیری های برند هستند. این مطالعه نقش جهت گیری برند را در ترجمه منابع مدیریتی و سازمانی به عملکرد برتر برند برجسته می کند. به طور خاص ، این مطالعه ادبیات موجود را با (۱) بررسی عوامل مؤثر بر عدم اتخاذ مدیران در جهت گیری برند و ۲) کاوش در فرآیندهای امکان پذیر برای برندسازی B2B بر عملکرد برند تأثیر می گذارد. با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۱۶۶ بنگاه صنعتی چینی که در بخشهای مختلف صنعتی فعالیت می کنند ، این تحقیق نشان می دهد که هر دو جهت گیری کارآفرینی و توانایی بازاریابی تأثیر مثبتی بر جهت گیری برند شرکت می گذارند و جهت گیری برند می تواند با تشویق ارزش مشتری بر عملکرد برند یک شرکت بطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر بگذارد. فعالیت های ایجاد همکاری