رشد بهره وری نیروی کار در کشورهای مهم پیشرفته در سالهای اخیر با کندی روبرو بوده است. این مقاله به بررسی پیشینه رشد کم بهره وری نیروی کار اخیر در ژاپن می پردازد. دو دلیل برای کاهش بهره وری در ژاپن وجود دارد. در مرحله اول ، از فن آوری و ایده های جمع آوری شده توسط تحقیق و توسعه (R&D) و همچنین منابع مدیریتی مانند سرمایه و نیروی کار به طور مؤثر استفاده نمی شود. دوم ، این منابع به طور مؤثر در شرکتها توزیع نمی شوند. به منظور بهبود بهره وری ژاپن در میان مدت و بلند مدت ، مطلوب است با تغییر فرآیند کار در سطح شرکت مطابق با تغییر در محیط اقتصادی اقتصادی و اجتماعی ، تغییر مکان انعطاف پذیر منابع مدیریتی از جمله سرمایه و نیروی کار را ترغیب کنیم. ظهور فن آوری های جدید و همچنین بهبود کارآیی در بازار کار و سرمایه.