استفاده از رسانه های اجتماعی در جامعه امروزی رواج دارد و با اعتیاد به رسانه های اجتماعی به مشکلی کمک کرده است.
هدف از مطالعه این مطالعه بررسی اینکه آیا برونگرایی ، عصبی بودن ، سبک دلبستگی یا ترس از عدم پذیرش خارج است
(FOMO) پیش بینی کننده استفاده از رسانه های اجتماعی و اعتیاد بودند. شرکت کنندگان در مطالعه (۲۰۷ N =) داوطلب شدند
یک بررسی کوتاه را برای اندازه گیری سطح برونگرایی ، روان رنجوری ، سبک های دلبستگی و FOMO انجام دهید. در
مدل نهایی رگرسیون سلسله مراتبی ، سن جوانی ، روان رنجوری و ترس از از دست رفتن اجتماعی پیش بینی شده
استفاده از رسانه فقط ترس از ترک اعتیاد پیش بینی شده در رسانه های اجتماعی. اضطراب دلبستگی و دوری پیش بینی می شود
اعتیاد به رسانه های اجتماعی ، اما این رابطه پس از افزودن FOMO دیگر قابل توجه نبود.