خلاصه
در این مقاله فرایندی که داده های برنامه ریزی نیروی انسانی در رابطه با خدمات فیزیوتراپی در انگلستان جمع آوری شده است ، توضیح می دهند. از منابع متنوعی برای اثبات اینکه این داده ها می توانند دقیق باشند استفاده می شود اما هیچ تلاشی اساسی برای رفع کمبودهای موجود در آنها صورت نگرفته است. شرح مختصری از عناصر اصلی در یک فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی مؤثر ارائه شده است و عواملی که در راه برنامه ریزی دقیق برای فیزیوتراپی به دست می آیند پیشنهاد می شود. سیاست خودکفایی منطقه ای مورد بحث قرار گرفته است و این پیشنهاد مطرح می شود که باید مدارس فیزیوتراپی باشند که تعداد دانش آموزانی که در دوره ها شرکت می کنند تصمیم بگیرند و این تعداد باید بطور اساسی افزایش یابد. تعدادی از حالت های جایگزین حضور در دوره های فیزیوتراپی علاوه بر دوره تمام وقت سنتی ، ساخته شده و مناطقی که بیشترین تلفات را دارند ، به ویژه در سایر کشورها نشان داده شده است.