با توجه به نگرانی های عمیق در مورد تغییرات آب و هوا ، سیاست گذاران ، خدمات برق ، محیط زیست و دیگران به طور فزاینده ای ایده “برق سازی” یا جایگزینی سوخت های فسیلی با برق را برای مصارف مستقیم مانند حمل و نقل و گرمایش فضا بر طرف می کنند. صنعت برق ، برق را فرصتی برای تجدید حیات در فروش و درآمد می داند. تمرکز این مقاله بر روی رفتار مصرف کننده و پیوند آن با سیاست های عمومی برای پیشبرد برق است.