سال انتشار مقاله: ۲۰۰۷
عنوان مقاله به انگلیسی :
Adoption and usage of online shopping: An empirical analysis of the
characteristics of ‘‘buyers’’ ‘‘browsers’’ and ‘‘non-internet shoppers’’
منبع گذاری به فرمت apa :
Soopramanien, D. G., & Robertson, A. (2007). Adoption and usage of online shopping: An empirical analysis of the characteristics of “buyers”“browsers” and “non-internet shoppers”. Journal of Retailing and Consumer Services, 14(1), 73-82
دانلود مقاله به صورت رایگان
همین جا سفارش دهید

لطفا صبر کنید