عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت ، بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت ، و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. عزت نفس ، برابر است با خودباوری واقعی . یعنی : خود را آن گونه که هستیم باور کنیم و برای خشنودی خودمان و دیگران تلاش نماییم. مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دولتی و غیر دولتی است ؟ لذا هدف از پژوهش موردنظر سنجش تفاوت معنادار بین دو گروه مدارس دولتی و غیر انتفاعی می باشد این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت توصیفی و به روش پیمایشی اجرا می گردد. روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ۳۰ سئوالی آیزنگ استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش ۸۰ نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی که ۴۰ نفر دانش آموز مدرسه دولتی و ۴۰ نفر دانش آموز مدرسه غیر انتفاعی می باشد. نتایج پژوهش نشان از تفاوت معنادار بین دو گروه دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی دارد و این نشان می دهد که در مدارس غیر انتفاعی میزان عزت نفس به میزان بالاتری دیده می شود. که این مسئله به نظر می رسد به خاطر سه عامل کم بودن تعداد دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی، محیط اجتماعی و فرهنگی بهتر حاکم بر دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی، محیط خانوادگی موجود در بالاتر بودن سطح فرهنگ خانواده های دانش آموزان و سطح محیط مدرسه می باشد.