سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷
عنوان مقاله: An empirical study on consumer online shopping channel
choice behavior in omni-channel environment
منبع گذاری به فرمت apa:
Park, S., & Lee, D. (2017). An empirical study on consumer online shopping channel choice behavior in omni-channel environment. Telematics and Informatics, 34(8), 1398-1407.
دانلود مقاله به صورت رایگان
جهت ترجمه همین جا سفارش دهید

لطفا صبر کنید