از آنجایی که اهمیت میزان توانایی مدیران و محافظه کاری در بهبود کیفیت افشای اطلاعات دارای اهمیت می باشد و به غنای ادبیات حوزه توانایی مدیران می افزاید این پژوهش با هدف اصلی بررسی نقش توانمندی مدیران بر کیفیت افشای اطلاعات با تاکید بر محافظه کاری می باشد.این پژوهش با هدف کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی اجرا می‌شود با بررسی صورت های مالی کلیه شرکت‌ها و یک سری شرایط و دسترسی به اطلاعات کیفیت افشای اطلاعات، تعداد ۷۸ شرکت در بین سالهای (۱۳۹۲-۱۳۹۶) که با توجه به یک سری شرایط به منظور بررسی بهتر صورت های مالی در نظر گرفتیم.نتایج نشان داد که توانایی مدیریت و کیفیت افشاء رابطه مثبت و معناداری دارند و هر چه توانایی مدیران بیشتر باشد، امتیاز های تعلق گرفته بابت کیفیت افشاء در شرکت‌ها بیشتر است این نشان می دهد مدیران با توانایی بیشتر اطلاعات به موقع تر و با میزان نوسانات و تغییرات کمتری در پیش بینی ارائه می کنند، که این خود باعث می‌شود تا در ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار امتیاز بیشتری به این شرکت‌ها تعلق بگیرد بنابراین،توانایی مدیران، عنصری مهم درتعیین کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت است.ضریب متغیر کنترلی اندازه شرکت مثبت و معنادار است.این بدان معناست که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد از کیفیت افشای بالاتری برخوردار است ضریب متغیر تعدیل گر که حاکی از تاثیر گذاری محافظه کاری بر کیفیت افشای اطلاعات از طریق تاثیرگذاری بر توانایی مدیران می باشد، مثبت می باشد همچنین یافته های مشاهده شده در مدل اول،توانایی مدیریت رابطه مثبت و معناداری دارد همچنین محافظه کاری با کیفیت افشاء رابطه منفی و معناداری دارد.به عبارت دیگر محافظه کاری مشروط و افزایش کیفیت افشای اطلاعات به عنوان سیاستهای جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد.