چکیده:
با توجه به وضعیت نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی کمیت ها و عواملی نیز در نوع این آموزش و افزایش بهره وری نیروی انسانی موثر می باشند. از جمله این عوامل و کمیت ها موثر عبارتند از: بکارگیری نیروی انسانی دارای هوش سازمانی بالا، کیفیت آموزش های داده شده به نیروی انسانی، برنامه ریزی آموزشی ، نوع آموزش و مدیریت آموزش بهره وری را می توان نام برد. این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی در هتل های ۵ و ۴ ستاره شهر مشهد می باشد. نوع تحقیق: از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا: پیمایشی و توصیفی، روش گردآوری اطلاعات: میدانی، ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه جامعه آماری: کلیه کارکنان هتل های ۵ ستاره شامل هتل هما (۲) مشهد،هتل پارس مشهد و هتل کوثر ناب مشهد و ۴ ستاره شامل هتل بزرگ فردوس مشهد، هتل الغدیر مشهد، روش نمونه گیری: نمونه گیری ساده تصادفی و حجم نمونه: تعداد ۶۰ نفر از کارمندان هتل های معرفی شده در بخش جامعه آماری و از هر هتل ۱۲ نفر انتخاب شده اند.
با اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه فوق در بین کارکنان به تجزیه و تحلیل فرضیات به صورت جداول و نمودارهای در نرم افزار spss ورژن ۱۹ پرداخته و به وسیله این نرم افزار و آزمون آلفای کرونباخ و اثبات فرضیه یک و رد فرضیه صفر به اثبات فرضیه ها و همچنین با آزمون one sample به تجزیه و تحلیل می پردازیم و همچنین انحراف معیار و سایر کمیت های فرضیه ها را می سنجیم. نتایج نشان می دهد که در هتل ۵ و ۴ ستاره شهر مشهد در زمینه آموزش در بهره وری نیروی انسانی گام های مثبتی برداشته و در سطح خوبی می باشند و کارکنان معتقدند که آموزش بهره وری می تواند بسیار برای افزایش بهره وری موثر باشد و هتلی که در زمینه بهره وری گام های خوبی بردارد بهتر می تواند در مقابل رقیبان قد علم کند و مشتری بیشتری جذب نماید و موجب گسترش صنعت هتلداری گردد.
منتها کمبودهایی در این میان وجود دارد آنهم در بخش برنامه ریزی در بخش آموزش بهره وری و استفاده از اساتید و جزوات بهره وری به طور مدرن و امروزی می باشدکه امید است این مشکلات نیز برطرف گردد.