با اجرای اصلاحات گرما در چین ، کاربرد شیرهای رادیاتور ترموستاتیک (TRV) در سیستم های گرمایش منطقه به سبک جدید (DHS) محبوبیت بیشتری کسب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی رفتار مصرف کننده (از جمله تنظیم TRV ها و باز شدن پنجره ها) و تأثیر آن بر عملکرد هیدرولیک و مصرف انرژی افراد و کل سیستم بود. میزان همزمانی رفتارهای فردی و تعامل هیدرولیکی بین افراد مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه برای دستیابی به درک جامع از DHS های جدید در چین مفید است و یک استراتژی طراحی / کنترل مناسب برای این سیستم ها در نظر می گیرد.