این مطالعه به شکاف قابل توجهی در ادبیات فروش و بازاریابی ، تکثیر محدود پدیده های تحقیقاتی مهم اشاره دارد. پژوهش حاضر با استفاده از یک طرح طولی برای تکثیر و گسترش الگوی نظری اصلی در تحقیقات مدیریت فروش که از سوی براون و پترسون (۱۹۹۳) متاآنالیز پیشنهاد شده است و ارزیابی ما از رانندگان و پیشینه های مربوط به رضایت شغلی و تعهد سازمانی را ارزیابی می کند. همانندسازی فعلی بر محدودیتهای مختلفی که در تحقیقات قبلی فروش وجود دارد مانند محدودیت داده های طولی محدود ، صفحه استاتیک فروشندگان کرایه اولیه ، غلبه می کند ، ضمن اینکه شواهد دیگری را برای حمایت از یافته های قبلی و گسترش دانش دانش ارائه می دهد.