در تایوان اقتصادی در دو دهه گذشته به طرز چشمگیری بهبود یافته است. در این دوره ، بیمه درمانی ملی برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ انجام شد و برنامه های پرداخت بیمه درمانی چندین بار اصلاح شده است. تقاضای کیفیت بالا و خدمات درمانی در ذهن مصرف کنندگان مطرح می شود. امروزه محیط عملیاتی بیمارستان بیشتر و بیشتر رقابتی می شود. بنابراین ، چگونگی استفاده از رقابت ، موضوع فوری برای به دست آوردن مزیت از رقابت است.