دولت الکترونیکی فرصتهای قابل توجهی را برای دولت به منظور تبدیل یک نوع مدیریت سنتی به یک نوع ابزار توسعه پایدار با شهروندان در بخش های دولتی و خصوصی با استفاده از فناوری ارتباطات ارائه می شود را فراهم می نماید (ال روانا و همکاران، ۲۰۱۸) و سه طبقه بندی گسترده از دولت الکترونیکی یکی دولت به دولت (G2G)، دولت به شهروندان (G2C) و دولت به تجارت (G2B) وجود دارد که اسنید و رایت (۲۰۱۴) دریافتند که بیشترین موارد مطالعاتی دولت الکترونیکی در تعامل با شهروندان یا G2C متمرکز شده است. این مسئله با کاهش کاردستی کارمندان ، در دسترس بودن خدمات به صورت مستمر به مشتریان، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش در میزان خطا صورت گرفته همراه می باشد. (استافونیک و همکاران ، ۲۰۱۶) به طور کلی دولت الکترونیک استفاده از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و بیست و چهار ساعته در تمام روزهای هفته به مشتری را به انجام می رساند این دولت باید خدماتی با کیفیت ارائه دهد و برای ارائه این خدمات به ابزار مناسب فناوری اطلاعات نیاز دارد و تکامل این مرحله بسته به ارائه، جذب، اصلاح و شکل گیری مدیریت الکترونیکی با دو موضوع اساسی سطح شهروند در استفاده فناوری و خدمات و بهره برداری از فناوری بستگی دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه موانعی در بخش دولتی به عنوان چالش وجود دارد (ال روانا و همکاران، ۲۰۱۸) و یا زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های شناخته شده وجود دارد زیرا برخی از کشورها از فناوری اطلاعات کم برخوردارند و یا وجود سطح سواد در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته در آنها مشاهده می شود (ریچارد آشاهه و ایرانی ، ۲۰۱۹) منجر به عدم موفقیت در ارائه خدمات با کیفیت در دولت به عموم مردم می شود و به طورکلی سئوالی که پیش می آید این است که چه عواملی منجر به ارائه خدمات بی کیفیت و یا عدم استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و عدم رضایت کاربران می گردد و به طور کلی چه عواملی منجر به ارائه خدمات با کیفیت ناشی از استفاده از دولت الکترونیک به شهروندان می گردد و رضایت و تمایل به مصرف آن را در میان شهروندان افزایش می دهد؟ برخی از کمیت ها و عواملی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تا کیفیت خدمات را برای کاربران دولت الکترونیک بالا برده و همین کمیت ها منجر به استفاده شهروندان از دولت الکترونیکی و رضایت آنها در استفاده از خدمات می گردد که با تلفیق مدلهای مفهومی و یک مدل جامع جهت بررسی متغیرهای میزان تاثیر کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و آمادگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار داده و رابطه آنها را بر بهبود کیفیت خدمات دولت الکترونیکی و سپس بر میزان استفاده از دولت الکترونیکی و افزایش عوامل موردنظر بر رضایت کاربران با استفاده از مدل سازی ساختاری خواهیم سنجید هدف از اجرای این پژوهش آن است که به بررسی تاثیر بهبود عوامل ذکر شده در افزایش کیفیت خدمات دولت الکترونیکی پرداخته شود و کیفیت خدمات را بر میزان استفاده و رضایت کاربران بسنجد با انجام این تحقیق می توان به برنامه ریزی بهتری در جهت بالابردن کیفیت خدمات دولت الکترونیک در سطح کشور گام برداشت و میزان استفاده کاربران در استفاده از خدمات دولت الکترونیک را سنجید و بدین صورت به بالا بردن میزان کارکرد خدمات مربوطه و فرهنگ سازی آن در میان هموطنان پرداخت