اینترنت یکی از ابزارهای پیشرفته فن آوری است که تشخیص اعتیادآور بودن آن از مصرف مفید بسیار دشوار است.گرچه راهنمای آماری تشخیص اختلالات روانی (DSM-IV) که توسط انجمن روانپزشکان آمریکا منتشر شده جهت شناسایی این اختلال مواردی را عنوان کرده است. با این وجود امروزه استفاده از اصطلاح اعتیاد به اینترنت به وفور توسط پژوهشگرانی چون کندل و یونگ دیده می شود.
در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ که دارای مقیاس علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، ارزیابی علائم کارکرد اجتماعی و علائم اختلالات افسردگی می باشد به سنجش اثرات شبکه های اجتماعی بر سلامت عمومی و روانی جامعه آماری مورد مطالعه خواهیم پرداخت. نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه مربوطه در فصل چهارم بیان گردیده است بنابراین در این پژوهش متغیر مستقل «اختلالات روانی موجود در دانشجویان دانشگاه پیام نور رضوانشهر و صدوق» و متغیر وابسته «گرایش به استفاده بیش از حد به اینترنت(اعتیاد به اینترنت) در میان دانشجویان» می باشد. این پژوهش با هدف کاربردی و به روش توصیفی – پیمایشی اجرا شده است جامعه آماری این پژوهش جوانان شهر یزد در تمام مقاطع سنی به صورت نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شده اند سپس نتایج بدست آمده را به وسیله نرم افزار spss، ۱۹ و آزمون آلفای کرونباخ و t خواهیم سنجید و پیشنهاداتی جهت استفاده صحیح از اینترنت خواهیم داد.
نتایج نشان می دهد که بین اختلالات سلامت جسمانی (در کمترین مقدار ۰٫۹۵۰ و بیشترین مقدار ۰٫۹۷۳ بدست آمده است)، علائم اضطرابی (در کمترین مقدار ۰٫۹۴۴ و بیشترین مقدار ۰٫۹۶۹ بدست آمده است)؛ارزیابی علائم تعاملات اجتماعی (در کمترین مقدار ۰٫۷۴۹ و بیشترین مقدار ۰٫۸۶۳ بدست آمده است) و ۴- بین اختلالات علائم اختلالات افسردگی و گرایش به استفاده بیش از حد اینترنت (اعتیاد به اینترنت) در دانشجویان پیام نور یزد و رضوانشهر و صدوق رابطه وجود دارد. (در کمترین مقدار ۰٫۳۷۹ و بیشترین مقدار ۰٫۶۷۱ بدست آمده است. )