حتی اگر صنعت بانکداری در سراسر جهان دستخوش تحولات عظیمی به ویژه دیجیتال سازی شده باشد ، تحقیقات به سختی با این تغییرات در ارتباط است با استراتژی های ارتباطات بازاریابی. بنابراین ، این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر درک مشتریان از ابزارهای ارتباط با بازاریابی بانکها بر وفاداری مشتری می پردازد. ۳۱۳ پاسخ معتبر از طریق مشتریان با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی از مشتریان بانک نیجریه بدست آمد. روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای بررسی مدل اندازه گیری و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عناصر ارتباطات بازاریابی بانکی از جمله تبلیغات ، ارتقاء فروش ، روابط عمومی و فروش شخصی پیش بینی کننده وفاداری مشتری هستند ، اما بازاریابی مستقیم چنین نیست. این مطالعه پیامدهایی برای بروزرسانی ارتباطات بازاریابی و تدوین سیاست وفاداری مشتری در بانکهای تجاری در نیجریه و سایر اقتصادهای نوظهور با سابقه تجاری و اقتصادی مشابه دارد. درمورد مشارکت این مطالعه بحث شد.