پژوهش حاضر چگونگی تأثیرگذاری نام تجاری داخلی شرکتهای مهمان نوازی را بر عملکرد خدمات کارمندان خط مقدم به صورت پیشرونده بررسی می کند. به طور خاص ، بر اساس نظریه های تأثیرگذاری اجتماعی و نظریه های مبادله اجتماعی ، این مطالعه بررسی می کند که آیا تعهد سازمانی میانجیگری بین کارکنان خط مقدم مهمان نوازی از اصالت برند (BA) و تناسب ارزش تجاری (BVF) و رفتارهای مرتبط با خدمات آنها مانند ایجاد واسطه را ایجاد می کند. ایده هایی برای بهبود خدمات (GISI) و رفتار شهروندی سرویس گرا. این مطالعه با نمونه همگانی از ۲۸۶ کارمند خط مقدم تماس با مشتری و ۳۳ نفر از سرپرستان آنها از هتل های پنج ستاره کره جنوبی ، نشان داد که درک افراد بالاتر از BA و BVF ، احتمال بیشتری دارد که ایده هایی را برای بهبود خدمات ایجاد کنند. و درگیر رفتار شهروندی سرویس گرا شوند ، زیرا احتمال بیشتری برای شرکت وجود دارد. براساس این یافته ها ، دلالت بر متخصصان مهمان نوازی و محققان از نظر برندسازی داخلی با کارکنان خط مقدم مورد بحث قرار گرفته است.