تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه

منابع:

۱- کریمی ، مهدی . (۱۳۹۲). «بررسی رابطه سلامت اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۹۲-۹۱». پایان‌نامه کارشناسی ارشد سایر دستگاه‌های اجرایی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – دانشکده علوم توانبخشی.

۲- جعفری، مظاهر. (۱۳۸۹). «بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان- اعم از دختر و پسر- شهر زنجان در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷». پایان‌نامه دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – مرکز پیام نور تهران – دانشکده علوم انسانی.

۳- السادات چاوش زاده، زهرا . (۱۳۸۸). «بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد». پایان‌نامه دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۴- کیانی، تیام. (۱۳۹۲). «بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – دانشکده توانبخشی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد

۵- فتحی، محمد. (۱۳۹۰). «مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در بین دانشجویان معتاد به اینترنت و عادی دانشگاه تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .

۶- دانش‌زاده، فرامرز (۱۳۹۳). «رابطه بین کیفیت زندگی ورابطه والد-فرزند با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهر سمنان ۹۲-۹۳». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود – دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۷- اسکندری، پروانه (۱۳۹۰). «بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس آموزشهای نیمه حضوری .

۸- بوربوری، صیاد. (۱۳۹۲). «تاثیر اعتیاد به اینترنت بر ازخود-بیگانگی دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر رودهن». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق – قیام دشت – دانشکده علوم اجتماعی

۹- صحراییان، کیمیا . (۱۳۹۰). «پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه پرخاشگری، خودکنترلی و صفات شخصیتی خودشیفته». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

۱۰- میلانی فر، بهروز. ( ۱۳۸۲ ). بهداشت روان ی(ویرایش سوم). تهران: قومس.

۱۱- ناستی زاده ناصر. ( ۱۳۸۹ ). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت . مجله طبیب شرق ، . ۶۳ – ۵۷ ،(۱)۱۱

۱۲- غمامی، سیدمحمد مهدی ( ۱۳۸۴ )، خطر سایبر برای کودکان . ماهنامه اصلاح و تربیت ، ۳۷ – ۴۶

۱۳- احمدی،حبیب، ۱۳۷۷ ،جامعه شناسی بزهکاری، تهران: سمت

۱۴- امیدوار،احمدعلی و صارمی،علی اکبر ( ۱۳۸۱ )، اعتیاد به اینترنت: توصیف، سبب شناسی، پیشگیری، درمان ومقیاسهای سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت، مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پردیس، مشهد: انتشارات تمرین.

۱۵- بیرو ،آلن، ۷۹ ، فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم باقر ساروخانی، تهران: کیهان

۱۶-شورای ملی جوانان لرستان، ۱۳۸۹ ، سیمای جوان لرستان،خرم آباد: شورای ملی جوانان لرستان

۱۷- علوی،سید سلیمان و دیگران،ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در دانشجویان دانشگاه اصفهان، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷ ،نشریه علوم رفتاری، سال چهارم، شماره ۳ (پیاپی ۱۳

۱۸- ماسن،پاول هنر ی، و همکارن، ۱۳۷۱ ،رشد و شخصیت کودک،مترجم مهشید یاسایی،تهران:انتشارات تهران