داده های چندین منبع تأیید می کنند که تعداد انکولوژیست های پرتونگاری که تحت آموزش قرار می گیرند ، به میزان قابل توجهی بالاتر از تعداد پیش بینی شده در سال ۱۹۸۳ است. با توجه به شرایط فعلی