در بخش های رادیولوژی دانشگاهی یک بحران نیروی انسانی وجود دارد. این بخش ها نمی توانند مأموریت های دانشگاهی خود را فقط از درآمدهای بالینی حفظ کنند. حقوق نمی تواند با عمل خصوصی رقابتی باشد و جذب و حفظ اعضای هیئت علمی به خطر بیفتد. آموزش دانشجویان پزشکی ، ساکنین و همراهان و تحقیقات بالینی و اساسی که موجب حفظ تخصص می شود رنج می برد. هیچ درمانی ساده وجود ندارد. ادارات دانشگاهی نیاز به انسان دوستانه از صنعت و عمل خصوصی ، پشتیبانی بیشتر از دولت و مکاتب پزشکی و اقدامات بالینی کارآمدتر دارند. آینده تخصص ما واقعاً در معرض خطر است. ادارات دانشگاهی مسئولیت اکثریت عمده آموزش و نوآوری فنی در تخصص هستند. اگر ادارات دانشگاهی نتوانند مأموریت های دانشگاهی خود را حفظ کنند ، قطعاً تخصص رادیولوژی تشخیصی رنج می برد.