بحران اقتصادی سیاستمداران را وادار کرد تا منابع مالی عمومی را پایدار کنند. بخش آموزش یکی از منفی ترین مواردی است که از طریق کنترل هزینه های عمومی تحت تأثیر قرار گرفته است. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد تغییر در بهره وری مدارس دولتی به ویژه آسیب پذیر در طول بحران می پردازد. ما از شاخص Hicks-Moorsteen استفاده می کنیم ، که روشی به ندرت کاربردی است که با بازده متغیر به مقیاس منجر به نتایج عملی می شود. برای نشان دادن مزایای این شاخص ، از ۲۹۸ مدرسه ابتدایی دولتی کاتالونیا بین سال ۲۰۰۹ (با شروع محدودیت های بودجه) و سال ۲۰۱۴ از نمونه ای استفاده می کنیم. . ما همچنین دریافتیم که یک الگوی همگرایی قوی در طول بحران مالی وجود دارد ، که ناشی از روند گرفتن برخی مدارس است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم در سیاست است ، و نشان می دهد که باید یک سیستم نظارت برای استفاده توسط سیاست گذاران تنظیم شود.