این مقاله به مرور دوره گسترش قابل توجه عدم تعادلهای خارجی در اقتصادهای پیشرفته در بحران مالی جهانی و تعدیل آنها از آن زمان می پردازد. ما از طریق لنزهای همتای داخلی آنها به این عدم تعادل نگاه می کنیم: تراز مالی خالص بخش خانوار ، دولت ، شرکتهای غیر مالی و شرکتهای مالی. یافته های ما دیدگاه غالباً ادعا شده ای را مبنی بر اینکه بخش خانگی پشت بسیاری از پویایی حساب جاری نهفته است ، به چالش می کشد. در حقیقت ، ما نشان می دهیم که این شرکت های غیر مالی و دولت بخش عمده ای از این حساب ها را تشکیل می دهند: (۱) همکاری با مجموعه استاندارد متغیرهای اساسی حساب فعلی. (ب) تعدیل خارجی و کاهش هزینه ها در نتیجه بحران مالی جهانی. و (۳) پویایی واگرایی در عدم تعادل حساب های جاری و بزرگ. این نتایج تأکید می کنند که تجزیه و تحلیل موازنه بخش داخلی می تواند منجر به درک بهتر تجربی و نظری از عدم تعادل جهانی شود.