بازاریابی محصولات سبز به روشهای متفاوتی نسبت به بازاریابی محصولات غیر سبز نیاز دارد (به عنوان مثال ، برای مقابله با اولویت بندی مصرف کننده از منافع شخصی و تمرکز روی کوتاه مدت در مقابل بلند مدت). در نتیجه ، بازاریابی سبز دارای بدنه قابل توجهی از تحقیقات دانشگاهی است. هدف مقاله ما ترکیب و ارائه یک مروری جامع از تئوری های رفتار فردی مصرف کننده در بازاریابی سبز است. ما با تعریف اصطلاح بازاریابی سبز شروع می کنیم. در مرحله بعد ، ما یک بررسی گسترده را در بیش از ۲۰ تئوری در سطح مصرف کننده انجام داده ایم که به شش دسته تقسیم می شوند. برای هر نظریه ، تعریف ، کاربرد آن در بازاریابی سبز و پیشنهادات مربوط به حوزه های آینده تحقیق را ارائه می دهیم. با وجود وسعت نظریه هایی که کشف کردیم ، اکثر مطالعات نشان می دهد که تعداد کمی از مصرف کنندگان هزینه بیشتری برای محصولات سبز پرداخت می کنند و این رفتار در یک زمینه زیست محیطی لزوماً در یک زمینه دیگر به یک رفتار قابل مقایسه تبدیل نمی شود. یافته مهم دیگر ، یک ارتباط بزرگ بین قصد خرید سبز مصرف کننده و رفتار واقعی خرید سبز است. برای پرداختن به این چالش ، ما دو گروه از نظریه های کاربردی اضافی را ارائه می دهیم که هنوز در بازاریابی سبز کاربردی نشده اند. این گروه های تئوری نیت های رفتاری ، یا تأثیرگذار خرید سبز غیر اقتصادی و متخصصان فوری هستند که انگیزه را تعدیل می کنند – پیوند رفتار خرید سبز. مدیران می توانند از چارچوب مفهومی ما که رابطه بین این نظریه ها را نشان می دهد استفاده کنند تا به درک مراحل فرآیند خرید سبز مصرف کننده کمک کنند. مطالعه ما همچنین می تواند مدیران را در توسعه ابزارها برای دستیابی به مزیت رقابتی در بازار یاری دهد.