اگرچه روابط عمومی و مطبوعات بازاریابی به طور مرتب در مورد تضاد بین کارکردها بحث می کنند (به عنوان مثال ، اکر ، ۲۰۱۳ ؛ هاوارتین ، ۲۰۱۳) ، محققان دانشگاهی در درجه اول در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ روی این موضوع تمرکز کردند. افت روابط عمومی و تحقیقات در مورد تجاوز به بازاریابی همزمان با افت تجاوز در عمل ، به ویژه با توجه به فضای رسانه های اجتماعی امروز ، موازی نیست. در حقیقت ، تنش تاریخی بین روابط عمومی و بازاریابی با درج رسانه های اجتماعی در تلاش های ارتباطی شدت گرفت. در این مقاله به بررسی تجاوزات با بررسی دیدگاههای تاریخی موضوع پرداخته شده است ، راه هایی را نشان می دهد که استفاده از رسانه های اجتماعی موضوعات مرتبط با مقابله با نقش بین روابط عمومی و متخصصان بازاریابی را تشدید کرده و سؤالاتی را برای راهنمایی مطالعه آینده این موضوعات ارائه می دهد.