بیشتر فعالیتهای بازاریابی و مارک گذاری اساساً مربوط به مسحور کردن هستند – ارائه معمولی به چیز خاصی. برای ایجاد جذابیت ، شرکت ها به طور فزاینده ای مارک ها و محصولات با مضمون گذشته را بازاریابی می کنند. با این وجود ، تحقیقات کمی در مورد چرایی و چگونگی چنین بازاریابی دلتنگی برای مشتری ایجاد می شود. با تکیه بر روشهای مختلف دلتنگی مشخص شده در ادبیات جامعه شناسی (دلتنگی تمایلی ، دلتنگی پیشرونده و دلتنگی بازیگوش) ، ما ایجاد جذابیت را از طریق یک برنامه طولی ، کیفی ، چند روش تحقیق بررسی می کنیم. ما سه مسیر برای مسحور شدن در حالت های مختلف دلتنگی را پیدا می کنیم: (۱) مجدداً لحظه کاری (استفاده مجدد نمادین به گذشته) ، (۲) بازآفرینی مجدد (اطلاع رسانی انعکاس پذیر با حال و هوای گذشته با مارک ها و شیوه های با مضمون گذشته) و (۳) تصاحب مجدد (تفسیر مجذوب از گذشته). با آشکار ساختن روش های مختلفی که بازاریابان می توانند به عقب برگردند تا دلگرمی ایجاد کنند ، پیامدهای مهمی را برای نظریه پردازی و مدیریت برندهای با مضمون گذشته از نظر استراتژی بازاریابی ، هدف گذاری و موقعیت یابی ، طراحی تجربه برند و ارتباطات بازاریابی تشخیص می دهیم.