بازاریابی در چند دهه گذشته تغییر دریا کرده است. هر دارنده سهام درگیر در فرآیند بازاریابی به دنبال “ارزش” است. مشتری برای ارزیابی بهتر “ارزش” برای پول خود از طریق “ارزش به مشتری” وارد فرآیند بازاریابی می شود. بازاریابان دوست دارند روی “مشتری ارزشمند” تمرکز کنند. هدف اصلی هر تجارت جستجو ارزش از ارزش تجاری – ارزش به بازاریاب است. بازاریاب و مشتری می خواهند منافع جامعه را از طریق “ارزش برای جامعه” دست نخورده نگه دارند. مدل ترکیبی بازاریابی جدید حتی اگرچه در سطح مفهومی است اما مطمئناً به بسیاری از سؤالات بازاریاب های مدرن پاسخ می دهد که به تئوری های سنتی آمیخته بازاریابی پاسخ نمی دهند.