بازاریابی مرتبط با علت به حمایت از یک هدف خیرخواهانه یا یک سازمان غیرانتفاعی برای ارتقاء فروش اشاره دارد. اطلاعات کمی در مورد چگونگی تأثیر بازاریابی مرتبط با کارمندان خود شرکت وجود دارد. دو مطالعه میدانی انجام شد که تأیید کردند که بازاریابی مرتبط با علت باعث تحسین کارمندان از شرکت خود می شود که این امر به نوبه خود باعث افزایش تعامل می شود. نکته مهم ، اعتقادات اخلاقی ضمنی هر کارمند و مرکزیت هویت اخلاقی به طور مشترک این روابط را تعدیل می کند. پیامدهای عملی این یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.