مسافر (یا مشتری شهر) را باید به عنوان یکی از مهمترین سازندگان ارزش استخراج شده از تجربه یا مقصد (شهر) خود ، دید. منابع مصرفی مانند انرژی ، تمایل ذهنی ، تخصص یا مشارکت ممکن است برای توضیح ارزش نهایی درک شده بسیار مهم باشد. با این حال ، هنوز مشخص نیست که مفهوم همکاری در بازاریابی مکانی چقدر مؤثر است. این تحقیق با استفاده از منطق حاکم بر خدمات و دیدگاههای مرتبط با آن ، برای ارائه یک چارچوب مبنای همکاری ایجاد شده ، گامی به جلو در جهت پوشش این فاصله برداشته است. (۲) انجام یک بررسی منظم از تحقیقات کمی در زمینه بازاریابی مکانی که سعی در ایجاد چشم انداز همکاری آفرینش ارزش دارد. (۳) نقد و بررسی این تلاشهای تحقیقاتی؛ و (۴) فراهم کردن راههای تحقیقات آینده به طور کلی ، این تحقیقات نشان می دهد که ادبیات مکان-بازاریابی کمی به سمت پیشنهاد پیشنهادی برای ایجاد همکاری پیش می رود ، اگرچه این امر در اصل در زمینه های مقصد و میهمان نوازی است. با این وجود ، قبل از دستیابی به اجماع در مورد بسیاری از جنبه های اساسی ، هنوز مسیری طولانی وجود دارد.