صنعت خدمات فناوری اطلاعات تجربه آشنایی اجتماعی را که مبتنی بر تعامل روزمره با تهیه کنندگان و مشتریان است و در مرز مشترک بازاریابی رسانه های اجتماعی است ، ارزیابی می کند. برای درک بیشتر چگونگی استفاده شرکت های خدمات IT از رسانه های اجتماعی برای درگیر کردن مشتریان خود یا رهبری بالقوه ، اهداف این تحقیق تعیین تفاوت بین استفاده شرکت های خدمات IT از رسانه های اجتماعی و انتظارات کاربران بر اساس دانش استخراج شده از محتوای تولید شده توسط کاربر است. در توییتر. ما برای استخراج الگوهای موجود در پستهای توییتر از شرکتهای برتر خدمات فناوری اطلاعات و همچنین توییت های مربوط از کاربران توییتر ، ما از یک روش کاوی متن به نام آنالیز پیوند دو مفهومی استفاده کرده ایم. ما همچنین شباهت ها و تفاوت های سالانه مفاهیم کلیدی را از حساب رسمی شرکت و کاربران استفاده می کنیم. علاوه بر این ، مفاهیم کلیدی بین انتظارات کاربران و استفاده از رسانه های اجتماعی شرکت های خدمات فناوری اطلاعات بر اساس مفاهیم درجه اول مقایسه شده و مفاهیم درجه دوم مربوطه آنها مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد ما به درک بیشتر بینش های اجتماعی شناختی زیربنای داده های پویا رسانه های اجتماعی کمک می کند ، از این طریق سازمان ها و افراد مسئول می توانند اهداف مورد نظر خود را حفظ کرده و شکاف های بازاریابی مورد نظر خود را بهبود بخشند.