ما چارچوبی را برای تحقیقات در بازاریابی دیجیتال ایجاد و توصیف می کنیم که نقاط برجسته در فرآیند بازاریابی و همچنین در فرایند استراتژی بازاریابی را که فن آوری های دیجیتال در آن قرار دارند و تأثیر قابل توجهی می گذارد ، برجسته می کند. با استفاده از چارچوب ، ما تحولات و تحقیقات گسترده پیرامون عناصر و نقاط لمسی حاوی چارچوب را ترتیب می دهیم و ادبیات تحقیق را در فضای بازاریابی دیجیتال کاملاً تعریف شده مرور می کنیم. ما مسائل در حال تحول را در نقاط تاچ و لمس و سؤالات مرتبط برای تحقیقات آینده تشریح می کنیم. سرانجام ، ما این سؤالات شناسایی شده را ادغام می کنیم و یک دستور کار تحقیقاتی برای تحقیقات آینده در بازاریابی دیجیتال تنظیم می کنیم تا موضوعات را از منظر بنگاه مورد بررسی قرار دهیم.