تقاطع بازاریابی موبایل و بازاریابی خریداران ، معروف به بازاریابی خریدار سیار ، منطقه ای است که به سرعت در حال تحول است. ما بطور رسمی بازاریابی خریدار موبایل را به عنوان برنامه ریزی و اجرای کلیه فعالیت های بازاریابی مبتنی بر موبایل تعریف می کنیم که یک خریدار را در امتداد و فراتر از مسیر خرید قرار می دهد: از ماشه اولیه خرید ، تا مراحل خرید ، مصرف ، خرید و مراحل توصیه. با این حال ، در مورد بازاریابی خریداران موبایل چیز زیادی شناخته نشده است. ما این شکاف را با بحث درمورد بازاریابی خریدار تلفن همراه و عمق آن و سپس ارائه یک مدل فرآیندی که سفر خرید موبایل را به چهار نهاد اصلی ، یعنی خریدار ، کارمند ، سازمان و فناوری موبایل متصل می کند ، وصل می کنیم. برای هر یک از این مباحث ، چالش هایی را ارائه می دهیم که فرصت های تحقیق آینده را ارائه می دهند.