این مقاله با هدف تجزیه و تحلیل سیستماتیک تحقیقات آکادمیک قبلی در زمینه بازاریابی بندری انجام شده است. اول ، ما ابراز می کنیم که بازاریابی بندری به طور ذاتی چند رشته است و ما تجزیه و تحلیل می کنیم که آیا فرض ما در ادبیات دانشگاهی منعکس شده است. دوم ، این مقاله با هدف شناسایی مبانی نظری بازاریابی بندری در ادبیات دانشگاهی انجام شده است. با در نظر گرفتن این دو هدف ، ابتدا یک بررسی متشکل از ادبیات را انجام می دهیم و ۳۶۹ انتشارات علمی مرتبط را در طول ۴۰ سال گذشته شناسایی می کنیم. دوم ، ما تجزیه و تحلیل محتوا خودکار – تجزیه و تحلیل واژگان سنجی – در ۳۶۹ مقاله شناسایی شده مربوط به مباحث مربوط به بندر و بازاریابی را برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا یک زمینه مفهومی درگاه و بازاریابی پیوند در ادبیات ظاهر می شود ، پیاده سازی می کنیم.