هدف از این مقاله ، ارائه دیدگاه نظری جدید در مورد بازاریابی برای پایداری ، به ویژه برای مقابله با تهدیدات زیست محیطی تغییرات آب و هوا است. ما درک می کنیم که چگونه بازاریابی از طریق مفهوم سازی ترکیب بازاریابی عملیاتی می شود تا به این ترتیب امکان عادی شدن ملاحظات پایداری در عملیات و مصرف تجاری فراهم شود. به چهار PS سنتی (محصول ، قیمت ، ارتقاء و مکان) اضافه می کنیم اما برای اهداف خاص شرکت کنندگان پایداری ، فرآیندها و شواهد بدنی مجدداً ارزیابی می کنیم و معرفی می کنیم: وعده ، اصول و مشارکت ، با این استدلال که هر یک از این موارد ممکن است در نظر گرفته شود. یک متغیر بازاریابی قابل کنترل است که به ایجاد / ایجاد ارزش فردی و اجتماعی کمک خواهد کرد. این چارچوب به منظور ایجاد سهم جدید در نظریه و عمل بازاریابی تدوین و توجیه شده است. محدودیت ها و جهات تحقیقاتی آینده بحث را نتیجه می گیرند.