در این مطالعه ، آیا و چگونه استانبول ، ترکیه به عنوان یک مقصد آشپزی به بازار عرضه و تبلیغ می شود. براساس یک بررسی مهم در زمینه ادبیات ، یک چارچوب تحقیق تدوین شده است و بروشورها و وب سایتهای رسمی برای استانبول ، ترکیه ، تجزیه و تحلیل محتوا شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اگرچه استانبول دارای منابع غنی از آشپزی است و غذاهای خانگی و بین المللی زیادی را ارائه می دهد ، اما این شهر به عنوان یک مقصد آشپزی به بازار عرضه نشده و تبلیغ می شود. این یکی از اولین مطالعاتی است که درمورد اینکه تا چه اندازه یک مقصد شهری پیشرو در یک کشور درحال توسعه با موفقیت به عنوان یک مقصد آشپزی تبلیغ نمی شود ، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق ، این مطالعه پیامدهای نظری و عملی خاصی در مورد چگونگی استفاده بهتر از استانبول و مقصد های مشابه از منابع آشپزی منحصر به فرد خود ارائه می دهد.