صرفنظر از پتانسیل بالای آنها ، منابع انرژی تجدید پذیر به طور کافی در اروپا مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. در این مقاله به بررسی پتانسیل بازاریابی اجتماعی برای منابع انرژی تجدیدپذیر می پردازیم. این امر از پذیرش و تمایل به پرداخت نتایج حاصل از بررسی های موجود در مورد منابع انرژی تجدید پذیر استفاده می کند و ترکیبی از بازاریابی را برای دولت ، سازمان ها ، مشاغل و مصرف کنندگان ایجاد می کند. این نظرسنجی ها معمولاً ادعا می کنند که نتایجی را به دست می آورند که برای سیاست گذاری یا اهداف بازاریابی مفید خواهد بود. با این حال ، پس از تفکیک پارامترهای مؤثر بر پذیرش یا انتخاب و تمایل به پرداخت ، آنها عمیق تر نمی شوند تا راه های بهره برداری از نتایج را نشان دهند. بنابراین ، این مقاله شکاف بین نتایج حاصل از مطالعات ترجیحی اظهار شده توسط مصرف کننده و بینش های ایجاد شده برای بازاریابی اجتماعی را نشان می دهد.