بازاریابی Omnichannel ، مفهوم ادغام یکپارچه بین کانال ها برای ارائه تجربه خدمات ثابت به مشتریان ، به یکی از مهمترین جنبه های مدیریت چند کاناله برای شرکت ها در سالهای اخیر تبدیل شده است. اگرچه بسیاری از شرکت ها استراتژی های همه فنوتیکی را پذیرفته اند ، اما هنوز هم شکافی برای درک عوامل مؤثر بر کیفیت ادغام (INQ) در تمام این کانال ها وجود ندارد. با استفاده از تحقیقات خدمات همه و چند کانال ، این مقاله ابعاد و زیر ابعاد کیفیت ادغام omnichannel را توسعه داده و تأیید می کند. این تحقیق بیشتر بررسی می کند که چگونه INQ درک شده بر رفتار خرید متقابل و ارزش مشتری در یک محیط omnichannel تأثیر می گذارد. این تحقیق بر اساس ۲۰ مصاحبه عمیق ، دو بحث گروه متمرکز (۱۸ نفر) و ۳۰۱ داده بررسی از مشتریان بانکی چند کاناله در استرالیا انجام شده است. از مدل سازی مسیر PLS برای آزمون روابط فرضیه و اعتبارسنجی مدل INQ سلسله مراتبی و تأثیرات آن بر ساختارهای نتیجه استفاده شد. یافته های این تحقیق تأیید می کند که INQ یک ساختار سلسله مراتبی است که از چهار بعد اولیه و ده بعد زیربنا تشکیل شده است. علاوه بر این ، این تحقیق شواهدی از اهداف خرید متقابل به عنوان یک نتیجه رفتاری از INQ ، ارائه می دهد که به عنوان یک واسطه جزئی بین INQ و ارزش درک شده عمل می کند.