این مقاله به بررسی تأثیر مدیریت درآمد واقعی بر تصمیمات وام دهی بانکی و اثرات تعدیل مالکیت دولت و بازاریابی در چین می پردازد. ما می یابیم (۱) بنگاه هایی که مدیریت درآمد واقعی بالاتری دارند ، وام های کمتری و کم هزینه دریافت می کنند ، این نشان می دهد که بانک ها نمی توانند مدیریت درآمد واقعی بنگاه ها را شناسایی کنند. (۲) شرکتهای دولتی (SOE) با مدیریت درآمد واقعی بالاتر وام بیشتری کسب می کنند ، در حالی که افراد غیر SOE با مدیریت درآمد واقعی بالاتر احتمال بیشتری دارند وام کم هزینه دریافت کنند. (۳) بنگاههای مناطق با درجه بازاریابی پایین تر احتمالاً از طریق مدیریت درآمد واقعی وام بیشتر و کم هزینه می گیرند.