این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگیهای خاص شرکت و محیط زیست بر عملکرد بازاریابی شرکتهای بین المللی بین المللی (IJV) در تایلند می پردازد. تأثیر این خصوصیات در درک کلی عملکرد ، عملکرد اقتصادی و اهداف عملکرد استراتژیک بازاریابی استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. داده های این تحقیق از نظرسنجی پستی خودگردان در تایلند جمع آوری شده است. تعیین کننده های مهم عملکرد بازاریابی IJV در تایلند به عنوان تطبیق استراتژی ترکیبی بازاریابی ، ویژگی های بازار و جهت گیری بازار IJV شناخته شده است.