این مقاله سه پیشرفت مفهومی را به سمت یک تئوری بازاریابی مثبت انجام می دهد. در ابتدا ، این مقاله برخلاف سایر مفاهیم بازاریابی طرفدار اجتماعی: بازاریابی علت ، سبز و اجتماعی ، چه بازاریابی مثبت را تشکیل می دهد. بازاریابی مثبت به عنوان هر فعالیت بازاریابی تعریف می شود که برای شرکت ، مشتریان و جامعه ارزش ایجاد می کند. دوم ، مقاله در مورد چگونگی عملکرد مثبت بازاریابی با استفاده از مثالهای معاصر و تئوری عمل توضیح می دهد. نشان داده می شود که بازاریابی مثبت از منظر تئوری عمل دارای دو شکل غالب است: نوآوری های معنادار و نوآوری های عملی. سوم ، مقاله توضیح می دهد که چرا بازاریابی مثبت رخ می دهد. با تقویت نظریه فشار چند سطحی نوآوری اجتماعی شرکتها ، دو مورد دیگر از بازاریابی مثبت تئوریزه می شوند: مدیران فعال و مشتریان شبکه ای. بحث و نتیجه گیری استراتژی های موفقیت سازمانی ، محدودیت های بازاریابی مثبت و راه های تحقیق آینده را مشخص می کند.