مدیریت محصول لنت های بهداشتی یکبار مصرف در حمایت از سلامت زنان و یک محیط پایدار حائز اهمیت است. این مطالعه به اهمیت مدیریت استراتژیک محصول از طریق تجزیه و تحلیل پیوسته پرداخته است. این مطالعه بر روی لنت های بهداشتی یکبار مصرف زنان ، یک محصول نماینده کالاهای مصرفی سریع حرکت می کند. ما ۲۰۵ زن کره ای بین ۱۰ تا ۴۰ سال را که بهداشتی یکبار مصرف خریداری کرده بودند ، بررسی کردیم. ما دریافتیم که ترجیحات زنان برای محصولات تحت تأثیر عملکرد محصول ، قیمت فروش ، وسایل تبلیغاتی است. و همچنین تحت تأثیر ویژگی های خرید کانال های توزیع است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ترکیب ، سه خوشه از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای استخراج شد تا استراتژی های مربوط به هر خوشه را نشان دهد. این مطالعه یک استراتژی رشد پایدار در مورد جنبه های اجتماعی و محیطی محصول ارائه می دهد.