جوامع برندهای اجتماعی رسانه های اجتماعی (SMBCs) ابزاری بالقوه برای توسعه روابط تجاری با شرکت ها ارائه می دهند.
هدف از این مطالعه ، شناختن ارزش SMBC به این برند با بررسی چگونگی جامعه است
اعتماد به برند به یکی از متغیرهای روابط تجاری مارک اصلی کمک می کند. از دید انتقال اعتماد ،
این مطالعه در نظر گرفته است که آیا اعتماد مصرف کننده به یک مارک از سایر طرف های قابل اعتماد در داخل می تواند انتقال یابد یا خیر
SMBC و واسطه تعامل مصرف کننده در این فرآیند. براساس نظرسنجی از ۲۷۹ شرکت کننده SMBC ،
این مطالعه نشان می دهد که اعتماد مصرف کننده به مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده به بازاریاب مثبت است
تأثیر بر تعامل مصرف کننده ، که متعاقباً بر اعتماد به نفس برند تأثیر می گذارد. همچنین استفاده از دستگاه نیز پیدا شد
تأثیر تعامل مصرف کننده بر اعتماد به نفس برند را تعدیل کنید