حسابداری محافظت از جریان نقدی یک انتخاب حسابداری است و ممکن است از ضررهای گزارش شده به دلیل تعویق درآمد سایر درآمد عمومی (OCI) جلوگیری کند ، و باعث افشای درآمد بهتر می شود. مشروط بر اینکه مدیران انگیزه لازم برای جلوگیری از ضرر و زیان را داشته باشند ، ما بررسی می کنیم که آیا قرار گرفتن در معرض مالی بالای بنگاهها در معرض ریسک ارزی ، استهلاک بالای نرخ ارز ناشی از بحران مالی تأیید شده در برزیل و گزینه تعویق مالیات بر درآمد مبادله ای بر انتخاب حسابداری پرچین برای ۳۷۹ تأثیر دارد. شرکت های فهرست شده برزیل از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۰٫ نتایج ما شواهد قانع کننده ای برای اجتناب از ضرر و تهاجم مالیاتی از طریق انتخاب حسابداری برای جبران جریمه جریان پول ، ارائه می دهد که در درجه اول توسط استانداردها طراحی شده است تا در عوض ، نوسانات را کاهش دهد.