آزمایش های عصبی و تصمیم گیری عصبی اخیر در انسان ، هنگامی که با داده های تک واحدی از قشر orbitofrontal ترکیب شده است ، مدل های جدید پردازش پاداش را اضافه می کند. ما این داده ها و مدل ها را مرور می کنیم و از آنها برای ایجاد یک رابطه محاسباتی خاص بین ارزش پیش بینی کننده و پاداش های آینده یا مجازات هایی که وعده می دهد استفاده می کنیم. مدل محاسباتی حاصل ، مدل ارزیابی کننده پیش بینی کننده (PVM) ، نشان می دهد که یک کلاس از پاسخهای عصبی تک واحدی در نورونهای اوربیتوفرونتال و جسم مخطط را پیش بینی می کنیم. این مدل همچنین نشان می دهد که چگونه واکنشهای عصبی در مدار اوربوتوفرونتال-استریاتال ممکن است از تبدیل انواع مختلفی از پاداشهای آینده به نوعی ارز داخلی پشتیبانی کند ، یعنی یک مقیاس مشترک که برای مقایسه ارزیابی ارزش اقدامات رفتاری یا محرکهای بعدی استفاده می شود.