این مقاله به بررسی ایجاد مارک های انسانی است که توسط افراد مشهور از رویکرد ذینفعان و بازیگران نمونه می شود.
ترکیب چارچوب های نظری هماهنگی هویت برند و پارادایم های ذینفعان ، نشان می دهد که چگونه
هویت برند انسانی توسط چندین ذینفع بازیگر ایجاد می شود که از منابع و مشوق هایی در فعالیت ها برخوردار هستند
که یک شرکت از یک برند انسانی را شامل می شود ، از جمله افراد مشهور ، طرفداران مصرف کننده و تجارت
موجودیت ها. چهار با استفاده از داده های شبکه های آرشیوی مشاهده ای ، بایگانی شده از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی محبوب ، چهار
نمونه هایی از هویت های مشهور نشانگر ایجاد برندهای انسانی است. یافته ها ذینفعان اصلی را نشان می دهد-
مشارکت بازیگران در فرآیند همکاری آفرینی و کدهای اجتماعی ، از جمله ساخت و سازهای اجتماعی و
مذاکره در مورد هویت ، برون سازی اجتماعی ، طرح ریزی تأثیر ، مشروعیت و استفاده از برند انسانی
هویت این پویایی های هویت نام تجاری انسان ، پارادایم بازیگر ذینفعان در ایجاد برند را پیش می برد
که با فرهنگ مصرف کننده غالب و ایده آل های انسانی که مشهور را احاطه کرده اند سازگار است. نتایج اطلاع می دهد
پیامدهای و تحقیقات آینده در مورد مدیریت بازاریابی برند مشهور و شرکت های همکار.