امروزه قراردادها، به عنوان عرصه برخورد نظام های حقوقی در سطح بین المللی از حصار تنگ مرزهای سرزمینی خارج شده اند و در این بین قراردادهای تجاری به عنوان ابزار مهم انتقال سرمایه در صحنه بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه ویژه ای بوده و از ابزارهای حفظ ثبات روابط اقتصادی بین جوامع به شمار می آید. (اژیه، ۱۳۸۹) منظور از «قرارداد» هر نوع توافقی است که با وصف داد و ستد کالا، خدمات، مبادله محصولات فکری، موافقت نامه های سرمایه گذاری، اعطای امتیاز یا قراردادهای خدمات حرفه ای و مشابه آن در روابط تجاری بین المللی منعقد می گردد. (حبیبی، ۱۳۸۶)
هدف و بنای قانونگذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پایبندی به شرایط و مفاد و آثار آن است که لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی پایبندی و احترام به عهد و پیمان می باشد. لذا آزادی اراده در بستن مواد قراردادهای تجاری بین المللی می تواند یکی از اصول پذیرفته شده در میان تمامی کشورها باشد. در این میان ضرورت رعایت حسن نیت و رفتارهای منصفانه و عادلانه در این گونه قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، انعقاد و تفسیر قراردادها، تغییر شرایط قراردادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در قبال «قرارداد استاندارد» جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها و همچنین معاملات تجاری بین المللی یافته است لذا امکان دارد بین طرفین قرارداد اختلافاتی به وجود آید که این مسئله به دادگاه کشانده شود و در اینجا سئوال پیش می آید که تصمیمات دادگاه ها باید بر طبق چه اصول و موازینی باشد تا رأیی کاملا منصفانه و عادلانه گرفته شود؟ در این میان تفسیری صحیح بر طبق اصول و موازین حاکم بر تفسیر این گونه قراردادها از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد و می تواند تصمیمات دادگاه ها را مورد تغییر قرار دهد. در تعریف تفسیر از لحاظ حقوقی می توان بیان نمود که تفسیر عبارت است از «هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیتنامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده هایی می باشد» را شامل می گردد.
تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی بدلیل پیچیدگی فنی این قراردادها، تفاوت زبانی طرفین و تفاوت نظام های حقوقی که می تواند بستر ایجاد ابهام در قرارداد را فراهم کنند به مراتب مهم تر نیز است. با این وجود، در قراردادهای بین المللی پیدا کردن تمام زوایای تاریک و پنهان اراده طرفین از ظرافت خاصی برخوردار است. زیرا اختلافات زیادی ممکن است بوجود آید که جوابی برای حل این اختلاف ها به طور صریح در قرارداد وجود نداشته باشد و هر طرف ممکن است بسته به تصوری که از نظام حقوقی خود دارد پاره ای از امور را مسلم فرض کرده و قرارداد را بی نیاز به تصریح آن امر بداند و حال آنکه همان مساله کاملاً دور از تصور طرف دیگر باشد. این مساله باعث می شود که بعد از انعقاد قرارداد در حدود تعهدات طرفین، اختلاف حاصل شود و رفع اختلاف نیازمند تفسیری صحیح می باشد.
یکی از مهمترین منابع تفسیر قراردادها در حوزه حقوق تجارت بین الملل، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی هستند که مهمترین نقش را در پردازش و تنظیم جنبه های مختلف قراردادهای تجاری بین المللی ایفا می نمایند. هدف اصلی از تدوین و تنظیم این اسناد، ایجاد قواعد متحدالشکل و یکنواخت در عرصه روابط تجاری بین المللی است. در واقع آشنایی با کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در حوزه تفسیر قرارداد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا هدف اصلی اجرای این تحقیق شناخت اصول و موازین حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی می باشد و با انجام این تحقیق می توان به اصول موازینی صحیح بر تفسیر صحیح قراردادهای تجاری بین المللی برداشت و باعث کاهش اختلافات و یا هدایت صحیح رای دادگاه ها در موقع ایجاد اختلافات در میان منعقدین قرارداد باعث کاهش قلع فساد در میان آنها گردید.