این مطالعه در مورد استفاده از یک رویکرد یادگیری مشترک همکاری (SCL) برای آموزش مطالعات موردی در یک دوره حسابداری مدیریت پیشرفته است. رویکرد SCL برای کمک به دانش آموزانی که در مطالعات موردی بی تجربه هستند ، می توانند از یادگیری در محیط مبتنی بر سخنرانی به یادگیری در یک محیط مبتنی بر مورد استفاده کنند. ساختار در طول یادگیری مشارکتی با استفاده از یک کتاب کار که شامل فعالیت هایی است که دانش آموزان را در مورد چگونگی تفکر انتقادی درباره ارائه پرونده و نحوه مشارکت معنادار در بحث های گروهی راهنمایی می کند ، حاصل می شود. از یک نظرسنجی مبتنی بر طرح پیش آزمون گذشته نگر به منظور بدست آوردن درک دانشجویان از اثربخشی روش استفاده شده است. دانش آموزان اظهار داشتند که دانش ، مهارت تفکر انتقادی و مهارت های کار گروهی بیشتری را بعد از دوره کسب می کنند. آنها همچنین دریافتند که این دوره جذاب و رضایت بخش است.